Oferta - NSZZ Solidarność przy ZRE Katowice S.A.

Przejdź do treści

Oferta

Przyłącz się

Czym jest związek
Na całym świecie od ponad stu lat  pracownicy zrzeszają się w związkach zawodowych by mieć wpływ na warunki  pracy i płacę. Podobnie jak związki zawodowe w innych demokratycznych  krajach Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność stara się  pomagać pracownikom w prowadzeniu dialogu z pracodawcą. Pracownikom,  którzy organizują się w związek zawodowy polskie prawo umożliwia  szerokie możliwości działania. Im liczniejsza grupa pracowników  organizuje się w związek zawodowy – tym większe są możliwości  korzystania z przysługujących praw pracowniczych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność powstał w wyniku  protestu robotniczego w 1980 roku. Swoją działalność prowadzi na  podstawie Konstytucji RP,  Ustawy o związkach zawodowych oraz innych aktów prawnych regulujących  stosunki pracownicze. Charakter, cele i strukturę NSZZ Solidarność  określa jego statut.

Podstawowym celem działalności NSZZ Solidarność jest obrona  praw, godności i interesów pracowników. Jeśli masz problemy z  pracodawcą, jeśli łamane są Twoje prawa, jeśli nie otrzymujesz należnego  wynagrodzenia za pracę, jeśli Twój zakład pracy jest zagrożony  likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia
Dlaczego warto
  • Pracownik nie będący członkiem związku nie  będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko  takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I  PZP 11/91) następującej treści:
  • „Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie  art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w  zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie  zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji,  która wyraziła na to zgodę”
  • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o  pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że  Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się  sam.
  • Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w  uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną  propozycję „nie do odrzucenia” jaką przedstawi Ci pracodawca.
  • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
  • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy  prawa pracy, to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może  być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Pracodawca naruszając Twoją godność, spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ Solidarność.
  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego.
  • Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego związku.

Wróć do spisu treści